Oktoberfest Roden

Huisregels Oktoberfest Roden 2023


Wanneer u het evenemententerrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Oktoberfest in Roden. Voor uw en onze veiligheid!


Eigendommen

Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het evenemententerrein; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie, flyers / posters / stickers en dergelijke op het evenemententerrein te verspreiden en / of plakken.


Entree

Betaalde entree gelden worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven.

Bij annulering door de organisatie ivm overmacht (weersomstandigheden, virussen, overlijden van het Koninklijk Huis of andere oorzaken van dien aard), kunnen de gelden niet worden terug gevraagd. Uiteraard zullen we voor een passend alternatief zorgen. Denk aan het doorschuiven van de gelden voor een nieuwe datum of tegoedbonnen.


Consumptiemunten

Munten zijn alleen geldig tijdens het Oktoberfest. En kunnen alleen tijdens het Oktoberfest omgewisseld worden voor contant geld. Na het oktoberfest vervallen de munten.


Glas

Glazen voorwerpen e.d. dient u bij de organisatie in te leveren en niet mee rond te lopen op het evenemententerrein.


Handel in goederen

Het is verboden in of rond het evenemententerrein goederen te verhandelen en / of zich schuldig te maken aan heling. Indien u zich hieraan schuldig maakt zijn wij genoodzaakt u over te dragen aan de politie.


Klachten

Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient u altijd na het ontstaan daarvan te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtenrecht.


Kleding

Uw kleding dient er zodanig uit te zien, dat het niet in strijd is met de aard en het karakter van het evenement.


Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Maakt u zich hieraan schuldig dan wordt de politie hiervan op de hoogte gesteld.


Gedrag

Uitingen van racistische / discriminerende aard worden niet toegestaan.


Wapens

Het gebruiken of bij je hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.


Samenscholing

Wij behouden ons het voorrecht bij vermoedens onzerzijds van samenscholing, waarbij hinder, gevaar, en / of overlast aan derden wordt veroorzaakt, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot ons evenemententerrein te ontzeggen.


E.H.B.O.

De E.H.B.O. is op het evenemententerrein aanwezig, in geval van nood kan eerste hulp worden verleend.


Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij het verhandelen van verdovende middelen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.


Drugs gebruik

Als blijkt dat een bezoeker overmatig drugs heeft gebruikt zal de toegang tot het evenemententerrein aan deze persoon direct worden ontzegd. 


Visiteren

Bij verblijf op het evenemententerrein kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle / visitatie. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.


Legitimatie

Alle bezoekers op het evenemententerrein zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. Bezoekers dienen zich te alle tijden op eerste verzoek te legitimeren aan de leden van de organisatie en / of de beveiligingsmedewerkers.


Foto/filmopnames

Tijdens het evenement worden foto en filmopnames gemaakt voor promotionele doeleinden, bij het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met het maken van deze opnames. 


Alcohol

Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen of in het bezit te hebben. Het is voor bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcoholische dranken te verstrekken.


Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel aan bezoekers dan wel goederen van bezoekers.


De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor: diefstal, verlies en/of schade aan uw eigendommen, geluidsniveaus die evt. gehoorschade kunnen veroorzaken. 


U bent verplicht zich aan deze regels te houden, overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein zal worden aangezegd.Op al ons drukwerk en de website zijn druk-, zetfouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.